ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία

Έτος σύστασης: 14/04/2022
Διάρκεια: 10 ετη
Ημερομηνία λήξης Α' διαχειριστικής περιόδου: 31/12/2022
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 163810903000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801812296
Αρμόδια ΔΟΥ: Χολαργού
Έδρα: Ανατολής 17Α Χολαργός, 15562, 2ος Όροφος

Διαχειριστής

Ονοματεπώνυμο: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 3, 15239 - Πεντέλη
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 042564330
ΑΜ επιμελητήριου: 403594
Κεφάλαιο: 2000 ευρώ
Εταίροι: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ